تاریخ به روز رسانی ۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰

صدر نشین های یلدایی شماره تماس امتیاز
 ۱ ۰۲***۰۹۱۲۶۵ ۱۴۳
۲ ۶۳***۰۹۱۲۸۴ ۱۰۹
۳ ۵۷***۰۹۱۲۳۰ ۷۵
۴ ۱۱***۰۹۳۵۸۹ ۶۸
۵ ۷۵***۰۹۱۲۲۱ ۶۶
۶ ۴۲***۰۹۳۶۲۱ ۶۰
۷ ۷۴***۰۹۱۲۶۰ ۵۹
۸ ۶۰***۰۹۱۲۴۴ ۵۶
۹ ۵۴***۰۹۱۲۶۴ ۵۵
۱۰ ۱۹***۰۹۱۶۱۱ ۴۹
۱۱ ۳۹***۰۹۱۲۷۰ ۴۶
۱۲ ۷۳***۰۹۱۶۷۴ ۴۶
۱۳ ۱۱***۰۹۱۲۱۲ ۴۴
۱۴ ۴۴***۰۹۱۲۲۳ ۴۴
۱۵ ۲۶***۰۹۱۲۸۱ ۴۳
۱۶ ۹۶***۰۹۱۲۲۷ ۴۱
۱۷ ۴۷***۰۹۱۶۶۲ ۴۱
۱۸ ۴۵***۰۹۰۳۸۱ ۴۰
۱۹ ۲۲***۰۹۱۲۱۲ ۳۹
۲۰ ۸۴***۰۹۱۶۳۱ ۳۹
۲۱ ۵۰***۰۹۱۲۴۵ ۳۷
۲۲ ۶۳***۰۹۱۶۶۱ ۳۷
۲۳ ۴۸***۰۹۱۲۳۱ ۳۶
۲۴ ۱۳***۰۹۱۸۴۰ ۳۶
۲۵ ۱۳***۰۹۱۸۴۰ ۳۵